فرومولیبدنبسته بندی در بشکه های فلزی 250کیلوگرمی یا جامبو بک یک تنی
 
Element Mo(%) C(%) Cu(%) S(%) Si(%) P(%)
Fe-mo(A) 68-72 Max 0.1 Max 0.5 Max 0.1 Max 1.2 Max 0.05
Fe-mo(B) 65-70 Max 0.1 Max 1 Max 0.1 Max 1.2 Max 0.05
Fe-mo(C) 60-65 Max 0.1 Max 1 Max 0.1 Max 1.2 Max 0.05 

تگ های پسـت