اکسید مولیبدنآنالیز شیمیایی اکسید مولیبدن
Mo: 60 - 64%          C: 0.1% max          cu<1%
Si: 0.5 - 1.5% max      S: 0.1% max
P: 0.05% max          Size: 0 - 4 mm

بسته بندی در بشکه های فلزی 400 کیلوگرمی

تگ های پسـت