اکسید مولیبدن

اکسید-مولیبدن

بسته بندی در بشکه های فلزی 400 کیلوگرمی

فرومولیبدن

فرومولیبدن

بسته بندی در بشکه های فلزی 250کیلوگرمی یا جامبو بک یک تنی